Privacy

Privacyverklaring Emineo

Inleiding 

Dit is de privacyverklaring van Emineo. In deze verklaring verschaft
Emineo informatie over de persoonsgegevens die worden verwerkt in het kader van de dienstverlening en website van Emineo. Emineo gaat zorgvuldig met uw gegevens om en zorgt ervoor dat elke verwerking voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving. 

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 1 juni 2018  Bij wijzigingen worden deze wijzigingen op de website van Emineo gepubliceerd.

Wanneer is deze privacyverklaring van toepassing? 

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die
Emineo verzamelt en verwerkt van betrokkenen in het kader van onze adviesdiensten en middels het contactformulier op de website.

Door het afnemen van onze diensten geeft u toestemming aan
Emineo om uw persoonsgegevens in overeenstemming met deze privacyverklaring verwerken. 

Als u jonger bent dan 16 jaar, mag u slechts persoonsgegevens aan
Emineo verstrekken indien één van uw ouders of een wettelijke vertegenwoordiger die deze privacyverklaring heeft gelezen ons hiervoor namens u toestemming geeft. Wij verzoeken u daarom geen gegevens aan ons te verstrekken indien u nog geen toestemming hebt gekregen.

Op onze website kunnen links naar andere websites staan. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of de privacy bescherming van deze websites. We adviseren dan ook om altijd de privacy statement van de betreffende website te lezen. 

Wie is verantwoordelijk voor uw gegevens? 

Emineo gevestigd aan Tilweg 17 te Roodeschool en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 63229528 is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring.

Welke gegevens verwerken wij en voor welk doel?
 

 • Personalia 
 • Naam (voornaam, voorletters, tussenvoegsel en achternaam) 
 • Geslacht 
 • Geboortedatum 
 • Locatiegegevens 
 • Woonadres (straat, huisnummer, postcode, plaats, land) 
 • Mobiel telefoonnummer  
 • E-mailadres 

Verzameldoelen en bijbehorende gegevens 

 • Op de hoogte te houden van betrokkenen ten aanzien van de voortgang, nieuwe ontwikkelingen en informatie. Wij hebben uw toestemming om u per e-mail of telefonisch op de hoogte te houden van de voortgang en ontwikkelingen binnen Emineo.
 • NAW-gegevens 
 • Mobiel telefoonnummer 
 • E-mailadres 
 • Het correct en volledig uit kunnen voeren van de aangeboden diensten. We verwerken deze persoonsgegevens op grond van uitvoering van de overeenkomst.  
 • NAW-gegevens 
 • Mobiel telefoonnummer 
 • E-mailadres 
 • Het beantwoorden van uw vraag of opmerking dat door u is ingestuurd middels het contactformulier. Wij hebben een gerechtvaardigd belang bij de beantwoording van de vragen of opmerkingen die u ons toestuurt.  
 • Naam 
 • E-mailadres 
 • Bericht 

Website 

Bezoekers 

 • Gegevens contactformulier (naam, e-mailadres en inhoud bericht) 

Verzameldoelen 

De gegevens in het contactformulier worden gebruikt ter identificatie en om contact op te kunnen nemen met de invuller van het formulier. 

Om u een goede service te kunnen bieden is het noodzakelijk dat Emineo bovenstaande gegevens van u nodig heeft. De verstrekking van uw persoonsgegevens door u aan Emineo is een noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst met Emineo te sluiten. Wanneer u de gegevens niet verstrekt is het helaas niet mogelijk een overeenkomst met Emineo aan te gaan.

Cookies 

Op onze websites maken wij geen gebruik van cookies. 

Hoe lang bewaren wij uw gegevens voor deze doelen? 

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan redelijkerwijs noodzakelijk gezien de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld. Om onze diensten zo goed mogelijk aan te kunnen bieden, slaan we de gegevens die u invult op. De gegevens worden opgeslagen voor zolang zij nodig zijn voor het uitvoeren van onze werkzaamheden. De gegevens worden zodra zij niet meer nodig zijn uiterlijk binnen een jaar verwijderd. 

Emineo kan ervoor kiezen om bepaalde persoonsgegevens niet (direct) te verwijderen indien dit gezien wettelijke bewaartermijnen van Emineo verplicht is, en het bewaren van deze gegevens geen onevenredige inbreuk maakt op uw privacy.

Welke partijen hebben toegang tot welke gegevens? 

Het is mogelijk dat Emineo bij het uitvoeren van zijn diensten bepaalde persoonsgegevens deelt met derde partijen als dit redelijkerwijs noodzakelijk is. Deze partijen zijn:

 • IT-partner voor hosting en onderhoud website. 
 • Overige derden voor de uitvoering van de activiteiten van Emineo, zoals drukkerijen, e-mail- en postverwerkers. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten en bedrijfsactiviteiten uw gegevens verwerken, doen zij dit in hoedanigheid van verwerker voor Emineo en heeft Emineo de vereiste technische en organisatorische maatregelen getroffen om te verzekeren dat uw gegevens uitsluitend voor bovenstaande doeleinden worden verwerkt.

Met de (externe) partijen die toegang hebben tot persoonsgegevens worden (voor zover mogelijk) de gegevens geanonimiseerd en worden er aparte overeenkomsten gesloten ter waarborging van geheimhouding en rechtmatige omgang met persoonsgegevens.  

Wij zullen de persoonsgegevens nooit zonder toestemming verkopen, verspreiden of leasen aan derden die als doel hebben de gegevens te gebruiken voor direct marketing. Uitsluitend indien Emineo hiertoe wettelijk is verplicht, worden persoonsgegevens verstrekt aan toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsinstanties. Emineo zal in dergelijke gevallen passende maatregelen nemen die redelijkerwijs nodig zijn om te waarborgen dat uw gegevens zo goed mogelijk worden beschermd.

Hoe beveiligen wij uw gegevens? 

Emineo gaat uiterst zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Wij hebben verschillende passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatig gebruik, die gezien de daarmee gemoeide kosten en de aard van de persoonsgegevens redelijk zijn zoals recente firewalls, virusscanners en verschillende beveiligingssystemen.

Doorgifte buiten de EU 

Uw persoonsgegevens zullen niet worden doorgegeven aan landen buiten de Europese Economische Ruimte.  

Vragen en verzoeken om inzage, correctie en verwijdering 

U mag ons te allen tijde inzage verzoeken in uw persoonsgegevens. Ook kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze onjuist, onvolledig of irrelevant zijn, of anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. U heeft het recht bezwaar te maken de verwerking van uw persoonsgegevens. Heeft u toestemming gegeven voor de verwerking van persoonsgegevens dan heeft u het recht deze toestemming in te trekken. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.  

Als u klachten heeft over de manier waarop wij met uw gegevens omgaan, laat ons dit dan weten, zodat wij hier mee aan de slag kunnen. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Vragen, bezwaren, verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van persoonsgegevens kunnen worden verstuurd naar: jack@emineosupport.nl